Vratenie tovaru do 14 dní
Len originálny tovar
Tel. objednávky 0915 734 362 - 0919 064 469

Ochrana osobných údajov

7. Ochrana osobných údajov

7.1. Spoločnosť Hymen, s.r.o. ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.mn-kociky.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade  s Nariadením  EU 2016/679 z 27.4.2016 ( ďalej „Nariadenie“) a na ochranu osobných údajov sa primerane vzťahuje aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ( ďalej „Zákon“).

7.2. Prevádzkovateľ v súlade s vyššie uvedeným zákonom spracúva osobné údaje kupujúcich za účelom: spracovania objednávky, doručenia tovaru, vystavenia a archivácie daňového dokladu, vedenia reklamácií, realizovania marketingových aktivít, informovania o akciách, novinkách a zľavách v  internetovom obchode www.MN-kociky.sk a to v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa vrátane PSČ, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu, podpis). V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie  s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Prevádzkovateľ alebo doručovacia spoločnosť je oprávnená si od kupujúceho vyžiadať  pri odovzdávaní objednávky doklad totožnosti za účelom overenia jeho identity.

7.3. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou tích, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä doručovateľské spoločnosti a účtovnícka firma. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

7.4. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúcich na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s Nariadením a Zákonom. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu alebo iným vhodným spôsobom. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Tieto osobné údaje predávajúci spracúva po dobu 24 mesiacov, pokiaľ Nariadenie alebo Zákon neustanovuje inak. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a Európskej únie. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.


7.5. Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

7.6. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa Nariadenia alebo Zákona,
účel spracúvania osobných údajov,
zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa Nariadenia a Zákona doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná; oprávnená osoba je povinná takejto žiadosti dotknutej osoby bez zbytočného odkladu vyhovieť
poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa Nariadenia resp. Zákona, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie,  medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

3. o všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
7. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
8. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

7.7. Hymen, s.r.o. je tak prevádzkovateľom spracúvania Vašich osobných údajov. Naše identifikačné a kontaktné údaje sú:

Hymen, s.r.o., Miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo, IČO: 48 282 952,

e-mail: info@mn-kociky.sk , +421 915 734 362  

Platné kontaktné údaje na nás nájdete na www stránke - www.mn-kociky.sk  To platí aj pre údaje prípadne určenej zodpovednej osoby. 

7.8. Poskytovanie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je Nariadenie  EU 2016/679 z 27.4.2016 ( ďalej primerane aj „Nariadenie“) a na ochranu osobných údajov sa primerane vzťahuje aj zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej „Zákon“) v rozsahu určenom týmto predpisom. Spracúvanie Vašich osobných údajov je na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie registrácie Vášho konta  v e-shope, ak nás o to pred uzatvorením zmluvy registráciou žiadate.

Osobné údaje sa nám musia poskytnúť pretože bez  toho nie je možné vybaviť Vašu objednávku ani Vám doručiť tovar. Vaše osobné údaje budeme využívať na uvedené účely v nevyhnutnom rozsahu.  Z  účtu v e-shope sa môžete odhlásiť kedykoľvek.  

Vaše osobné údaje môžeme ďalej poskytovať osobám - sprostredkovateľom spracúvania a príjemcom, ktorí sa podieľajú na prevádzke e-shopu a na plnení účelu spracúvania osobných údajov. Takýmito osobami sú najmä zmluvní partneri Hymen, s.r.o. ako poštové podniky, kuriérske spoločnosti, prevádzkovatelia web shopu, subjekty z oblasti informačných technológií a poradenstva, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje prevádzka e-shopu, vyhodnocovanie jeho činnosti a ponuky tovaru, vrátane doručovania tovaru. 

Podľa Nariadenia máte právo:

a)     kedykoľvek svoj súhlas odvolať; odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,

b)     požadovať od Hymen, s.r.o. prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vašej osoby,

c)      na opravu osobných údajov,

d)     na vymazanie osobných údajov, 

e)     na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

f)      namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

g)     na prenosnosť osobných údajov,

h)     byť informovaný o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov, ak by osobné údaje neboli získané od Vás,

i)       podať  sťažnosť dozornému orgánu, resp. návrh na začatie konania, na Úrad na ochranu osobných údajov.

Vašim právam podľa písm. a) až h) vyššie korešpondujú naše povinnosti. Takéto Vaše právo môžete uplatniť zaslaním žiadosti do sídla Hymen, s.r.o., zaslaním e-mailu na info@mn-kociky.sk , podľa toho, ktorá z týchto foriem je pre Vás najdostupnejšia.  Z Vašej žiadosti by malo vyplynúť,  ktoré z týchto práv a ako chcete využiť.  Ak by ste mali otázky k obsahu Vašich práv, pokúsime sa ich zodpovedať k Vašej spokojnosti. 

Nevykonávame ani automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie podľa Nariadenia ani Zákona. Ukladá sa nám povinnosť poskytnúť Vám informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa uvedených právnych predpisov, ak by sme mali v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. Ak by sa tak zamýšľalo, budeme Vás o tom informovať. 

7.9. Ustanovenia Hymen, s.r.o. o ochrane osobných údajov poskytovaných pre účely marketingu

Hymen, s.r.o., Miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo, IČO: 48 282 952 / ďalej aj „Hymen“ / umožňuje posielanie newsletterov a iných reklamných oznámení na základe udeleného súhlasu žiadateľa. Aby ste mohli dostávať takéto oznámenia, je potrebný  Váš súhlas so získavaním a spracúvaním Vašich osobných údajov, ktorými je e-mailová adresa.

Vaše osobné údaje pre účely marketingu môžete poskytnúť a vyplniť  na stránke www.mn-kociky.sk

Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov sa udeľuje podľa Nariadenia  EU 2016/679 z 27.4.2016 ( ďalej primerane aj „Nariadenie“). Na ochranu osobných údajov sa primerane vzťahuje aj zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej „Zákon“) v rozsahu určenom týmto predpisom. Poskytovanie osobných údajov na účely marketingu je zmluvnou požiadavkou. Osobné údaje sa musia  poskytnúť, pretože bez  toho nie je možné  posielať newsletter. Vaše osobné údaje budeme využívať na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa budú spracúvať. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Vami poskytované osobné údaje sú určené na spracúvanie za účelom posielania newsletterov, reklamných oznámení a informácií,  zasielania ponúk tovarov a služieb poskytovaných zo strany Hymen,s.r.o. adresovania osobitných ponúk, realizácie iných marketingových aktivít a prieskumov zo strany Hymen, s.r.o. a jej partnerov.

Vaše osobné údaje sa môžu poskytovať osobám, ktoré sa podieľajú na príprave a zasielaní týchto oznámení a plnení uvedeného účelu spracúvania osobných údajov. Takýmito osobami sú najmä zmluvní partneri Hymen, s.r.o. z oblasti informačných technológií, dizajnu a marketingu, ktorí sa podieľajú na príprave, zasielaní a vyhodnotení týchto marketingových oznámení.

Vaše osobné údaje budú uchovávané a súhlas sa udeľuje po dobu 5 rokov, ak právne predpisy pre niektoré osobné údaje nebudú vyžadovať inú  lehotu ich uchovávania.  Spracúvame len bežné a nie osobitné kategórie osobných údajov.

Podľa Nariadenia máte právo:

a)     kedykoľvek svoj súhlas odvolať; odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,

b)     požadovať od Hymen prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby,

c)      na opravu osobných údajov,

d)     na vymazanie osobných údajov

e)     na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

f)      namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

g)     na prenosnosť osobných údajov,

h)     byť informovaný o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov,

i)       podať  sťažnosť dozornému orgánu, resp. návrh na začatie konania, na Úrad na ochranu osobných údajov.

Týmto právam zodpovedajú naše povinnosti. Každé z Vašich oprávnení podľa písm. a) až h) môžete uplatniť zaslaním žiadosti do sídla Hymen, s.r.o. zaslaním e-mailu na adresu info@mn-kociky.sk,  Z Vašej žiadosti by malo vyplynúť, ktoré z týchto práv a ako chcete využiť. 

Ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov uvádzame naše identifikačné a kontaktné údaje:

Hymen, s.r.o., Miestneho priemyslu 561, 02901 Námestovo, IČO: 48 282 952,

e-mail: info@mn-kociky.sk, +421 915 734 362

Naše platné kontaktné údaje nájdete na www stránke- www.mn-kociky.sk . v sekcii Kontakt. To platí aj pre prípadnú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov.

Ukladá sa nám povinnosť poskytnúť Vám informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa uvedených právnych predpisov, ak by sme mali v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. Ak by sa tak zamýšľalo, budeme Vás o tom informovať.  Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie podľa Nariadenia ani Zákona, prípadnú zmenu Vám oznámime. V súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti môžeme zaviesť opatrenia za účelom overenia, či súhlas dotknutej osoby, ktorá má menej ako 16 rokov je poskytnutý alebo schválený jej zákonným zástupcom.

Poskytnutím osobných údajov a Vami vykonaným vyjadrením súhlasu/odškrtnutím políčka v časti formulára/poľa Hymen pre zasielanie newsletterov udeľujete Hymenu, s.r.o. súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa týchto podmienok.