Vratenie tovaru do 14 dní
Len originálny tovar
Tel. objednávky 0915 734 362 - 0919 064 469

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu MN-kociky.sk

1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

1.1. Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.MN-kočíky.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné.
Predávajúci je:

Hymen, s.r.o.
Miestneho priemyslu 561
029 01 Námestovo
IČO: 48 282 952
DIČ: 2120114887
IČ DPH: SK2120114887

Zapísaná v ORSR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vl.č. : 64212/L

Adresa pre doručovanie:  Hymen, s.r.o., Miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo
IČO: 48 282 952
DIČ: 2120114887
IČ DPH: SK2120114887
Spoločnosť je zapísaná v ORSR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 64212/L
Email: info@mn-kociky.sk
Tel. kontakt: 0915 734362
IBAN: SK1309000000005075899383
BIC (SWIFT): GIBASKBX

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/7632 130, 041/7632 139
fax č. 041/7632 139

Spotrebiteľom (zákazníkom) sa myslí v tomto texte fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako pre podnikanie, alebo taká osoba, ktorá sa chystá vykonať nákup týchto produktov alebo služieb.
Dodávateľom (predávajúcim) sa rozumie fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, s ktorou bude v prípade nákupu (objednávky) spotrebiteľ uzatvárať zmluvu - tzv. “zmluvu na diaľku”.
Obchodom sa rozumie internetový obchod prevádzkovaný dodávateľom a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na určitej internetovej doméne.

1.2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.
1.3. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.
1.4. Objednávku zrealizujete tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberiete tovar, následne kliknete na „ pristúpiť k objednávke “ a zadáte spôsob platby a dodania a odošlete ,, objednávku s povinnosťou platby “. Odoslaním objednávky a súčasne zaškrtnutím políčka oboznámenia sa s týmito obchodnými podmienkami zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.
1.5. Po odoslaní objednávky obdržíte kópiu objednávky e-mailom s potvrdením a údajmi súvisiacimi s jej realizáciou. V prípade, že tovar nie je možné doručiť do 10 pracovných dní, budete o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný.

2. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:
dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

Predávajúci nezodpovedá za:
oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

Kupujúci sa zaväzuje:
objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov- v prípade zistenia, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený tak je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi, zdokumentovať jeho poškodenie napr. fotografiou a o danej skutočnosti s ním spísať zápisnicu a bezodkladne informovať prevádzkovateľa internetového obchodu.
zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

2.1. V deň expedovania zásielky je zákazník informovaný e-mailom alebo telefonicky. Zákazníkovi bude spolu s originálnym nepoškodeným tovarom doručená faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

2.2. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to taký, že kupujúci je povinný uhradiť poštovné vo výške 6,-Eur. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

2.3. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 150 € žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom (napr. telefonicky alebo písomne). V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

2.3. Dodávky objednaného tovaru sú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Objednávky vybavujeme spravidla do 10 pracovných dní. Pri nečakaných okolnostiach sa môže daná doba predĺžiť. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru.

3. Ceny tovaru

3.1. Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

3.1. K cene tovaru sa účtuje doprava vo výške 6,-Eur, poplatok za dobierku: 0,-Eur.
Do iných krajín ako Slovenská republika tovar nezasielame.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

4. Zrušenie objednávky

4.1. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do doby expedície tovaru. Zrušenie objednávky nám zašlite na naš e-mail, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky. Ak bola zrušená objednávka vopred uhradená, cena za tovar bude zákazníkovi vrátená do 14 dní od odstúpenia od zmluvy a to bankovým prevodom.

4.2. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný písomne a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

5.1. V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

5.2. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

5.3. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môže stiahnuť na našej webovej stránke.

5.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 5.1.

5.5. Tovar je potrebné vrátiť na adresu: Hymen, s.r.o., Miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo. Tovar je potrebné zaslať v originálnom balení, kompletný, nepoužitý, nepoškodený. Taktiež je potrebné zaslať originál faktúru ako aj doklad o úhrade (odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópie daných dokladov) . Tovar je potrebné poslať doporučene a odporúčame ho aj poistiť. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame.

5.6. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru do 14 dní od odstúpenia od zmluvy a to bankovým prevodom. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú v bode 5.5.  alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu na adresu uvedenú v bode 5.5.

5.7. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 5.1. a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

5.8. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bode 5.3 a 5.5., odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 5.6. kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

5.9.Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:
predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

6.0. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a v prípade zaplatenia ceny za tovar ju vrátiť do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

6. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

6.1. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia veci kupujúcim. Ako záručný list slúži nákupný doklad. Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

6.2. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový začína bežať záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním alebo iným neštandardným zaobchádzaním.

6.3. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom        č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku.

6.4. Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účely podnikania s týmto výrobkom nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.

6.5. Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať, oznámiť to dopravcovi, zdokumentovať jeho poškodenie napr. fotografiou a o danej skutočnosti s ním spísať zápisnicu a bezodkladne informovať prevádzkovateľa internetového obchodu.

6.6. V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na poštovú adresu: Hymen, s.r.o., Miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva ak ho má, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho – meno a priezvisko, spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.
Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

6.7. Pri predaji spotrebného tovaru je zákonná záručná doba 24 mesiacov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, Predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

6.8. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
mechanickým poškodením tovaru,
používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim deklarované.

6.9. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

6.10. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj reklamačný protokol.

6.11. Ak Kupujúci uplatnil reklamáciu Tovaru  počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

6.12. Ak Kupujúci reklamáciu Tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

6.13. Ak Predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, Kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t.j. právo na výmenu Tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

6.14. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

6.15. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.16. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

6.17. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

6.18. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.19. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

6.20. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6.21. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

6.22. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie

7. Ochrana osobných údajov

7.1. Spoločnosť Hymen, s.r.o. ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.mn-kociky.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade  s Nariadením  EU 2016/679 z 27.4.2016 ( ďalej „Nariadenie“) a na ochranu osobných údajov sa primerane vzťahuje aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ( ďalej „Zákon“).

7.2. Prevádzkovateľ v súlade s vyššie uvedeným zákonom spracúva osobné údaje kupujúcich za účelom: spracovania objednávky, doručenia tovaru, vystavenia a archivácie daňového dokladu, vedenia reklamácií, realizovania marketingových aktivít, informovania o akciách, novinkách a zľavách v  internetovom obchode www.MN-kociky.sk a to v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa vrátane PSČ, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu, podpis). V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie  s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Prevádzkovateľ alebo doručovacia spoločnosť je oprávnená si od kupujúceho vyžiadať  pri odovzdávaní objednávky doklad totožnosti za účelom overenia jeho identity.

7.3. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou tích, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä doručovateľské spoločnosti a účtovnícka firma. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

7.4. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúcich na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s Nariadením a Zákonom. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu alebo iným vhodným spôsobom. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Tieto osobné údaje predávajúci spracúva po dobu 24 mesiacov, pokiaľ Nariadenie alebo Zákon neustanovuje inak. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a Európskej únie. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.


7.5. Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

7.6. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa Nariadenia alebo Zákona,
účel spracúvania osobných údajov,
zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa Nariadenia a Zákona doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná; oprávnená osoba je povinná takejto žiadosti dotknutej osoby bez zbytočného odkladu vyhovieť
poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa Nariadenia resp. Zákona, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie,  medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

3. o všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
7. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
8. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

7.7. Hymen, s.r.o. je tak prevádzkovateľom spracúvania Vašich osobných údajov. Naše identifikačné a kontaktné údaje sú:

Hymen, s.r.o., Miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo, IČO: 48 282 952,

e-mail: info@mn-kociky.sk , +421 915 734 362  

Platné kontaktné údaje na nás nájdete na www stránke - www.mn-kociky.sk  To platí aj pre údaje prípadne určenej zodpovednej osoby. 

7.8. Poskytovanie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je Nariadenie  EU 2016/679 z 27.4.2016 ( ďalej primerane aj „Nariadenie“) a na ochranu osobných údajov sa primerane vzťahuje aj zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej „Zákon“) v rozsahu určenom týmto predpisom. Spracúvanie Vašich osobných údajov je na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie registrácie Vášho konta  v e-shope, ak nás o to pred uzatvorením zmluvy registráciou žiadate.

Osobné údaje sa nám musia poskytnúť pretože bez  toho nie je možné vybaviť Vašu objednávku ani Vám doručiť tovar. Vaše osobné údaje budeme využívať na uvedené účely v nevyhnutnom rozsahu.  Z  účtu v e-shope sa môžete odhlásiť kedykoľvek.  

Vaše osobné údaje môžeme ďalej poskytovať osobám - sprostredkovateľom spracúvania a príjemcom, ktorí sa podieľajú na prevádzke e-shopu a na plnení účelu spracúvania osobných údajov. Takýmito osobami sú najmä zmluvní partneri Hymen, s.r.o. ako poštové podniky, kuriérske spoločnosti, prevádzkovatelia web shopu, subjekty z oblasti informačných technológií a poradenstva, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje prevádzka e-shopu, vyhodnocovanie jeho činnosti a ponuky tovaru, vrátane doručovania tovaru. 

Podľa Nariadenia máte právo:

a)     kedykoľvek svoj súhlas odvolať; odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,

b)     požadovať od Hymen, s.r.o. prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vašej osoby,

c)      na opravu osobných údajov,

d)     na vymazanie osobných údajov, 

e)     na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

f)      namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

g)     na prenosnosť osobných údajov,

h)     byť informovaný o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov, ak by osobné údaje neboli získané od Vás,

i)       podať  sťažnosť dozornému orgánu, resp. návrh na začatie konania, na Úrad na ochranu osobných údajov.

Vašim právam podľa písm. a) až h) vyššie korešpondujú naše povinnosti. Takéto Vaše právo môžete uplatniť zaslaním žiadosti do sídla Hymen, s.r.o., zaslaním e-mailu na info@mn-kociky.sk , podľa toho, ktorá z týchto foriem je pre Vás najdostupnejšia.  Z Vašej žiadosti by malo vyplynúť,  ktoré z týchto práv a ako chcete využiť.  Ak by ste mali otázky k obsahu Vašich práv, pokúsime sa ich zodpovedať k Vašej spokojnosti. 

Nevykonávame ani automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie podľa Nariadenia ani Zákona. Ukladá sa nám povinnosť poskytnúť Vám informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa uvedených právnych predpisov, ak by sme mali v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. Ak by sa tak zamýšľalo, budeme Vás o tom informovať. 

7.9. Ustanovenia Hymen, s.r.o. o ochrane osobných údajov poskytovaných pre účely marketingu

Hymen, s.r.o., Miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo, IČO: 48 282 952 / ďalej aj „Hymen“ / umožňuje posielanie newsletterov a iných reklamných oznámení na základe udeleného súhlasu žiadateľa. Aby ste mohli dostávať takéto oznámenia, je potrebný  Váš súhlas so získavaním a spracúvaním Vašich osobných údajov, ktorými je e-mailová adresa.

Vaše osobné údaje pre účely marketingu môžete poskytnúť a vyplniť  na stránke www.mn-kociky.sk

Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov sa udeľuje podľa Nariadenia  EU 2016/679 z 27.4.2016 ( ďalej primerane aj „Nariadenie“). Na ochranu osobných údajov sa primerane vzťahuje aj zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej „Zákon“) v rozsahu určenom týmto predpisom. Poskytovanie osobných údajov na účely marketingu je zmluvnou požiadavkou. Osobné údaje sa musia  poskytnúť, pretože bez  toho nie je možné  posielať newsletter. Vaše osobné údaje budeme využívať na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa budú spracúvať. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Vami poskytované osobné údaje sú určené na spracúvanie za účelom posielania newsletterov, reklamných oznámení a informácií,  zasielania ponúk tovarov a služieb poskytovaných zo strany Hymen,s.r.o. adresovania osobitných ponúk, realizácie iných marketingových aktivít a prieskumov zo strany Hymen, s.r.o. a jej partnerov.

Vaše osobné údaje sa môžu poskytovať osobám, ktoré sa podieľajú na príprave a zasielaní týchto oznámení a plnení uvedeného účelu spracúvania osobných údajov. Takýmito osobami sú najmä zmluvní partneri Hymen, s.r.o. z oblasti informačných technológií, dizajnu a marketingu, ktorí sa podieľajú na príprave, zasielaní a vyhodnotení týchto marketingových oznámení.

Vaše osobné údaje budú uchovávané a súhlas sa udeľuje po dobu 5 rokov, ak právne predpisy pre niektoré osobné údaje nebudú vyžadovať inú  lehotu ich uchovávania.  Spracúvame len bežné a nie osobitné kategórie osobných údajov.

Podľa Nariadenia máte právo:

a)     kedykoľvek svoj súhlas odvolať; odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,

b)     požadovať od Hymen prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby,

c)      na opravu osobných údajov,

d)     na vymazanie osobných údajov

e)     na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

f)      namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

g)     na prenosnosť osobných údajov,

h)     byť informovaný o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov,

i)       podať  sťažnosť dozornému orgánu, resp. návrh na začatie konania, na Úrad na ochranu osobných údajov.

Týmto právam zodpovedajú naše povinnosti. Každé z Vašich oprávnení podľa písm. a) až h) môžete uplatniť zaslaním žiadosti do sídla Hymen, s.r.o. zaslaním e-mailu na adresu info@mn-kociky.sk,  Z Vašej žiadosti by malo vyplynúť, ktoré z týchto práv a ako chcete využiť. 

Ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov uvádzame naše identifikačné a kontaktné údaje:

Hymen, s.r.o., Miestneho priemyslu 561, 02901 Námestovo, IČO: 48 282 952,

e-mail: info@mn-kociky.sk, +421 915 734 362

Naše platné kontaktné údaje nájdete na www stránke- www.mn-kociky.sk . v sekcii Kontakt. To platí aj pre prípadnú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov.

Ukladá sa nám povinnosť poskytnúť Vám informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa uvedených právnych predpisov, ak by sme mali v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. Ak by sa tak zamýšľalo, budeme Vás o tom informovať.  Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie podľa Nariadenia ani Zákona, prípadnú zmenu Vám oznámime. V súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti môžeme zaviesť opatrenia za účelom overenia, či súhlas dotknutej osoby, ktorá má menej ako 16 rokov je poskytnutý alebo schválený jej zákonným zástupcom.

Poskytnutím osobných údajov a Vami vykonaným vyjadrením súhlasu/odškrtnutím políčka v časti formulára/poľa Hymen pre zasielanie newsletterov udeľujete Hymenu, s.r.o. súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa týchto podmienok.  

8. Alternatívny spôsob riešenia sporov

8.1. Nakupujúci- spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva alebo nie je spokojný so spôsobom akým bola vybavená jeho reklamácia. Žiadosť o nápravu je potrebné zaslať na emailovú adresu: info@mn-kociky.sk .

8.2. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 Z. z. a Zákona č. 391/2015 Z. z.                                o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov má spotrebiteľ právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

8.3. Návrh je možné podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na podanie návrhu je možné využiť formulár, ktorého vzor je dostupný v prílohe č.1 Zákona 391/2015 Z. z. ako aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

8.4. Spotrebiteľ má právo si vybrať na ktorý subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
Zoznam subjektov je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR a nájdete ho tu:
http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

8.5. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
- ak ho subjekt ARS vyhodnotí ako neopodstatnený alebo ak je návrh anonymný
-ak sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim
- vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur
- je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

8.6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na :
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

8.7. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,-Eur s DPH. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

9.2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení                                     zákona č. 284/2002 Z. z., Zákona č.  250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,                       Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona  č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na vzťahy neupravené VOP, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

9.3. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

Formulár na odtúpenie od zmluvy